Generalforsamling 2022


Generalforsamling 2022.


Generalforsamlingen afholdtes i køkkenet på første sal i Idrætscenter Jammerbugt.


Frode Klevang foreslået og valgt som dirigent.


Formandens beretning delt i to da der grundet Corona-nedlukninger ikke blev afholdt hverken generalforsamling eller landsudstilling 2021.

I 2020 blev der på generalforsamlingen vedtaget ændringer omkring klubbens helårsmesterskab, der blev gjort periodespecifik. Enkelte tilretninger blev tilføjet.
Hele 8 dværgkaniner blev tildelt 96 point DM/LU2020. Der deltog 492 dværge inklusive Lille Rex.
Dværgtræf blev afholdt hos Frode Klevang 15. august med foredrag om Lille Rex ved Frank Kristensen og kursus i kaningenetik ved Louise Møller. De 35 fremmødte kaniner blev bedømt af Poul Erik Søndergaard.
Mesterskaberne 2020 skulle afvikles sammen med Haderslev og omegns Kaninavlerforening med en festaften på Fogedgården for at markere klubbens 45års jubilæum. Restriktioner fra regeringen og sundhedsmyndighederne forhindrede desværre dette og begge dele måtte aflyses.


DM/LU2021 blev også aflyst og dermed også klubbens generalforsamling 2021. Bestyrelsen besluttede på et telefonmøde at alle bestyrelsesmedlemmer skulle fortsætte et år ekstra og tildelte pokaler skulle forblive hos ihændehaverne fra 2020 frem til 2022.
Dværgtræf 14. august med udstilling af 71 kaniner hos Frode Klevang. Samtidigt et foredrag af Louise Møller om Dværg Vædder.
26. august afgik klubbens næstformand Bent Ernstsen ved døden.
Modsat normal kotyme valgtes anden-suppleanten Jørn Schmidt til bestyrelsen, da Gitte Hoffmeister var optaget af dommeruddannelsen. Louise Møller indtrådte som næstformand.
Mesterskab 2021 afholdt med Haderslev i Nustruphallen 278 kaniner – deraf 168 dværgkaniner.
En klubfest med 16 deltagere blev afholdt på Fogedgården i Branderup.
Klubbens planlagte tur til Bundes Schau blev også Corona-aflyst.

Godkendt uden bemærkninger.


Klubbens regnskab viste et overskud på kr. 4.418,35.
Indestående kr. 41.142,13.
Der var bemærkninger omkring bankgebyrerne på kr. 1008,00 samt transaktionsgebyrerne for MobilePay. Bestyrelsen pålagt at undersøge brug af anden bankforbindelse for nedbringelse af gebyrerne.


To indkomne forslag. Begge indsendt af bestyrelsen.
1: klubbens pokaler skal udgå med sidste tildeling i 2022. Vedtaget med den klausul, at bestyrelsen skal afgøre hvorledes de eksisterende pokaler fordeles. Afgørelse i forbindelse med klubbens generalforsamling i 2023.

2: Nedsættelse af klubbens kontingent fra kr. 150,- til 100,- årligt. Begrundelsen var at det høje kontingent var et levn fra dengang, man udsendte et medlemsblad med postvæsenet 4 gange årligt. Forslaget vraget, da man mente, at klubben var bedre stillet med et højere beløb på bankbogen.


Valg af formand: Anton Dam Nielsen ønskede af fratræde. I stedet valgtes Niels Jørn Nielsen.
Valg til bestyrelsen for et år:
Kate Nielsen og Kristian Mose genvalgt.
Da Niels Jørn overtog formandsposten, blev Gitte Ostermann valgt på den vakante plads.
Valg til bestyrelsen for to år:
Peter Villadsen ønskede at udtræde.
Da der var to forslag om nye emner, meddelte Louise Møller at hun også gerne ville fritages for bestyrelsesposten.
Jørn Schmidt genvalgt.
Nyvalg til Gitte Hoffmeister og Susanne Karlshøj-Andersen.
Som suppleanter valgtes Louise Møller og Annette Koch.


Frode Klevang genvalgt som revisor/bilagskontrollant og Jesper Tranberg genvalgt som suppleant.


Under eventuelt debatteredes blandt andet anden dato for Dværgtræf.

 

Referent
ADN