Generalorsamling 2020

Referat fra klubbens generalforsamling

16.2.2020


Formanden bød velkommen til de 20 fremmødte og meddelte at bestyrelsen foreslog Frode Klevang som dirigent. Ingen modkandidater.Frode modtog valget og konstaterede at indkaldelsen var lovlig med varsling i TfK samt e-mail udsendelse til medlemmerne.
Under formandens beretning nævntes at vi havde været medarrangører af DM/LU to år i træk med meget forskelligt resultat. Landudstillingen i Vildbjerg havde givet et overskud til såvel RUVK som Dværgkaninklubben på mere end 11.000.
Før sidste års generalforsamling havde Kate Nielsen, Anton Dam Nielsen og Mogens Hollensen meddelt, at de ikke ønskede genvalg. Det kneb lidt med at finde nye kandidater og da en skarp kommentar i lokalet var rettet mod formanden, forlod han lokalet og meddelte undervejs, at han var færdig i klubbens bestyrelse. Dette gjorde det ikke lettere at finde nye kandidater til posterne, der endte med at Anton Dam Nielsen blev overtalt til at tage formandsposten for et år. Kate Nielsen blev genvalgt for to år. Nye i bestyrelsen blev Niels Jørn Nielsen og Kristian Mose Kristensen.


Dværgtræf blev afholdt 10. august i Frode Klevangs supergode lagerrum med 19 deltagere. Louise måtte agere lærer og instruktør omkring såvel Lille Rex som Dværg Vædder. En indflettet konkurrence med 11 mere eller mindre fejlfarvede Hermeliner gav deltagerne den lærdom, at farven og eventuelle forkerte pletter kan findes på andet end dækfarven.
På mødet blev deltagerne opfordret til at deltage i klubbens mesterskaber i Hørve sammen med Holbæk Kaninavlerforening i november og der blev samtidigt oplyst om mulighed for klubtur til det tyske Bundeskaninchenschau i Karlsruhe.


Klubmesterskaberne blev ikke helt af den forventede størrelse, men dog med deltagelse af 394 kaniner og 181 indenfor dværgracerne og 24 Lille Rex. Medlemmer af Dværgkaninklubben gjorde sig bemærket ved at besætte udstillingens fineste pladser. Resultaterne kan ses på vores hjemmeside. Bestyrelsen valgte forud at omgøre bestemmelser for Helårsmesterskabet og et nyt forenklet reglement er indsendt som forslag til generalforsamlingen. Vi havde ikke disponeret helt korrekt omkring tildeling af medaljer og rosetter, hvilket også er rimeligt svært, før man har kendskab til tilmeldte racer og varianter.
Klublejren var ikke stor, men vi fik da både mad og søvn til et rimeligt beløb. Vi må indse at fremtidige arrangementer på Sjælland bliver svære med de høje lejepriser på spejderlejrene.


Turen Til Bundeskaninchenschau endte med kun at omfatte 8 personer, mens andre klubmedlemmer deltog i deres egen traditionsbundne tur. En historie fra turen kommer i TfK nummer 3. Vi forsøger noget lignende næste gang, der sker noget stort i Tyskland, men erkender, at en udstilling med 28.000 kaniner er et stort antal at holde focus på.


Klubbens 45 års jubilæum fejres i forbindelse med klubmesterskaberne, der afvikles 28. – 29. november sammen med Haderslev Kaninavlerforening.
Ingen kommentarer til beretningen, der kunne godkendes enstemmigt. 
Formanden bad om ordet med et tillæg til beretningen. Dirigenten gav lov.
Anton Dam Nielsen kunne berette om klubbens hædersnål, hvor Bent Knudsen havde fremfundet den tilgængelige del af historien fra gamle klubblade. En gennemgang af bestemmelserne for tildeling endte med at nævne Louise Møllers store indsats omkring klubbens aktiviteter og mange lærende indslag i TfK og formanden uddelte klubbens hædersnål til Louise.


Kasserer Kate Nielsen fremlagde regnskabet, der viste en pæn fremgang i forhold til sidste års nedslående resultat. DM/LU havde givet et overskud til klubben på 11.845 kroner sammenlagt med et overskud på klublejren, kontingenter og sponsorgaver viste resultatet et overskud på 22.852 kr.
Klubbens beholdninger udgør pr 31.12. 2019 således DKK 32.772,70.
Regnskabet godkendt.


Behandling af indkomne forslag.
Kun et forslag fra bestyrelsen var fremsendt.
Bestyrelsen ønskede en forenkling af helårsmesterskabet med bortfald af de tidkrævende udregninger.
Forslaget blev godt modtaget, men man ønskede præciseringer af begreberne kassebedømmelse og udstilling samt om samme kanin kan optræde flere gange. Manglede ligeledes notat om at bedømmelserne skulle være annonceret i TfK og være åbne for alle. Bestyrelsen fik dermed til opgave at indarbejde de påpegede punkter i konkurrencereglerne og derpå kunne forslaget vedtages.


Valg af formand. Kun en kandidat, så genvalg til Anton Dam Nielsen.


Valg til bestyrelsen. Ingen modkandidater til Bent Ernstsen, Peter Villadsen og Louise Møller hvorved alle blev genvalgt.


Gitte Hoffmeister og Jørn Schmidt kunne genvælges som suppleanter til bestyrelsen.


Frode Klevang blev genvalgt som revisor/bilagskontrollant og
Jesper Tranberg genvalgt som suppleant.


Nedsættelse af festudvalg til jubilæumsfesten.
Niels Jørn Nielsen og Louise Møller var allerede deltagere i gruppen. Endvidere indtræder Jørn Schmidt, Per Rathenburg-Frandsen og Diana Maecker i udvalget. Gode valg med personer, der har et solidt kendskab til egnen og mulighederne for festligholdelse.


Under eventuelt bad formanden om ordet og bad deltagerne om at rejse sig og mindes klubbens tidligere medlem Inger-Lise Kjøller, der ikke var mere. Æret være hendes minde.


Herpå blev en debat om klubbens mange pokaler igangsat. 16 pokaler blev uddelt på DM/LU og til en pris af kr. 2,50 pr bogstav. Hertil lægges 8 pokaler uddelt til klubmesterskabet samt 3 pokaler, der ikke er vundet siden sidst afholdte DM/LU.
Pokaldebatten er altid underholdende, idet der er stærke holdninger for tradition, men også stor realitetssans hos debattørerne. Bestyrelsen har fået tildelt en tænkepause frem til næste generalforsamling og vil forsøge at komme med forslag om pokalernes fremtid. Tanker fra medlemmer modtages gerne.


Et indslag om flere rosetter og specielt til ungdomsmedlemmerne havde vi allerede været på forkant med til klubmesterskabet, hvor vi tildelte rosetter til alle pokal- og medaljevindere samt vinderne af farvemesterskaberne og ungdomsmedlemmerne. Et mindre overskud af rosetter tildeltes andre UAer, der deltog på udstillingen. Under DM/LU har vi tillige rosetter til alle pokalvinderne inklusive vores ungdomsmedlemmer.


Formanden uddelte pokaler samt certifikater for championater og Grand Champions.


Dirigenten kunne herpå hæve generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

/ADN