Vedtægter


Klubbens vedtægter


§ 1Dværgkaninklubben er en specialklub, som er en del af Danmarks Kaninavlerforening.

Klubbens formål er, via et forpligtende fællesskab, at fremme interessen for dværgkaninracerne, herunder styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 


§ 2 Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner, og som er medlem af Danmarks Kaninavlerforenings Stampeklub for kælekaniner eller Danmarks Kaninavlerforenings hovedforening, såfremt man ønsker at udstille racekaniner, eller deltage i kaninhopkonkurrencer.


§ 3Optagelse kan ske ved henvendelse til klubben, for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes på klubbens generalforsamling i forbindelse med Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstilling.


§ 4Udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens formand senest 14 dage før efterfølgende Landsudstilling.


§ 5Generalforsamlingen er Dværgkaninklubbens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske gennem Tidsskrift for Kaninavl eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 6Ordinær generalforsamling finder sted på Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstilling hvert år.   

Dagsorden skal mindst indeholde: 

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

6: Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant suppleant

7: Eventuelt.


§ 7Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.


§ 9Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlin-gen. Resten af bestyrelsen, 6 personer vælges uanset bopæl, og konstituerer sig selv efterfølgende.  Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. 4 personer i de ulige år og 3 personer i de lige år. Klubbens tegnes officielt af formand og kasserer.


§ 10Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte nødvendige udvalg.


§ 11Udelukkelse af klubben kan ske, hvis mindst 75 % af generalforsamlingen stemmer for.


§ 12Klubbens medlemmer kan optages som ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 18 år.


§ 13Ved opløsning af klubben, skal det ske ved mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers godkendelse.


§ 14Ved eventuelt opløsning af klubben skal dens aktiver tilfalde Danmarks Kaninavlerforening.
Forsiden